Retningslinjer for NOUSA’s prosjektmidler

Formål:

Å fremme sosialarbeider/socialrådgiver utdanningen I Norden gjennom samarbeid mellom ansatte I utdanningene.

Prosjektens strørrelse:

Det settes av 3000 e per år som kan tildeles et eller to prosjekter.

Frist for søkander og rapportering:

Søknadsfrist 1.juni hvert år.

Tildeling på NOUSAs møter i arbeidsutvalget i august.

Pengarna kan disponeras under en tvåårsperiod.

Retningslinjer for søknader:

Prosjektene forventes å gi et direkte og meningsfullt bidrag til minst et av følgende områder:

• Utvikling av curriculum

• Innhold av spesielle moduler eller kurs

• Praksis

• Undervisningsmetoder

• Samarbeid mellom undervisning forskning og praksis

Dersom projektets gjennomførelse krever finansiering fra andre kilder end NOUSA, kreves bekreftelse på, att projektet kan gjennomføres, før 1. utbetaling kan finne sted.

Prosjektet skal være nordisk og involvere undervisere fra minst 2 skoler i minst 2 land. Prosjektet skal være kreativt og utviklende og klart skrevet I følgende format:

1. Tittel på prosjektet

2. Navn, titler og addresser på alle deltagere, coordinator eller kontaktperson.

3. Formålet med prosjektet (5-10 linjer)

4. Handlingsplan, dvs, hvilke aktiviteter på tenkes å inngå I prosjekter (5-10 linjer)

5. Forventet utbytte av prosjektet (5-10 linjer)

6. Tidsplan

7. Budsjett, hvor alle utgifter er spesifiserte så vel som evt. Inntekter fra andre sponsorer. Beløpet kan kun brukes til direkte utgifter, ikke til lønn eller utgifter i forbindelse med administrasjon.

Alle søkere må være fra NOUSA-medlemsskoler med contingent á jour dvs. ha betalt for det foregående år.

Arbeidsutvalget vil gjennomgå søknader og tregge beslutning om tildeling av prosjektmidler

Rapportering ved avslutning:

Ved avslutningen av prosjektet utarbeider prosjektgruppen en rapport på 7-10 sider hvor i inngår:

1. Formål med prosjektet

2. Beskrivelse av gjennomførelse

3. Diskusjon av prosjektets resultat

4. Konklusjoner, herunder vurdering av gjennomførelse av ligende prosjekt i annen setting.

Rapporten samt produsert materiale, for eksempel kursbeskrivelser, legges på NOUSA’s hjemmesider. I raporten inngår et resymé (maks 200 ord) og et regnskap over utgifter samt en kopi av materiale, som er utarbeidet i forbindelse med prosjektet. Hvis prosjektets resultater publiseres, forventes NOUSA å bil nevnt.

Beløpet vil bli utbetalt i 2 rater: 40% ved godklennelse av prosjektet og 60% ved avslutningen av prosjektet.

Det kommuniseres via e-mail, og annonseringen om prosjektet og tidsfrister vil skje via e-mail til utdannelsesstedenes kontaktpersoner og bli annonsert på NOUSA hjemmeside.